Onze Algemene Voorwaarden - hersluitbare-plastic-zakje.nl

Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – hersluitbare-plastic-zakje.nl

hersluitbare-plastic-zakje.nl

is een website van CBS Verpakkingen.

Algemene Voorwaarden, stand 6 april 2009.
Onze relaties met onze klanten evenals onze productie zijn onderworpen aan de in de branche gebruikelijke regels (Usages Professionnels, vaste voorschriften voor de drukindustrie in Frankrijk, de vertaler), de Algemene Voorwaarden van de drukkerij en de onderstaande Bijzondere Voorwaarden.

ART.1:

Prijzen en offertes – Onze prijzen hebben een informatief doel, afhankelijk van het model en de bedoelingen van de klant bij het opvragen van prijzen. Zij kunnen naar boven of naar beneden worden gecorrigeerd als het uiteindelijke document of de gedrukte structuur beter voldoet aan de oorspronkelijke offerte. Wordt de prijs telefonisch opgevraagd na een korte beschrijving van de opdruk, begroten wij slechts een geschatte prijs die bij de ontvangst van het definitieve document kan worden gewijzigd. De door de klant gewenste wijzigingen, die bij de oorspronkelijke prijsaanvraag niet waren voorzien of die worden geuit na het voorleggen van de eerste proefdruk, worden extra berekend als ‘auteurscorrecties’. Al onze offertes richten zich naar de dagprijzen en worden aangegeven zonder btw, voor zover er niets anders wordt overeengekomen. Klanten die zijn onderworpen aan een lager btw-tarief moeten hiervoor alle noodzakelijke papieren overleggen.

ART.2:

Order – Een order wordt door ons bedrijf alleen dan aangenomen als de klant ons een door hem volgens de voorschriften gedateerd en ondertekend orderformulier toestuurt. Bij elke eerste order moeten de volgende regels in acht worden genomen: betaling 50% op de dag van de orderaanname en 50% bij de levering per cheque. Extra prestaties worden alleen uitgevoerd nadat de klant een supplement bij de order heeft ondertekend waarin ook een eventuele verandering van de prijs en de levervoorwaarden is begrepen. Elke annulering van een opdracht kan alleen plaatsvinden met onze goedkeuring. In dit geval moeten de kosten door de klant worden gedragen die bij onze maatschappij zijn ontstaan door samenstelling, belichting, uitgevoerde proefdrukken en uitgave van de documenten.

ART.3:

Afwikkeling van het betalingsverkeer – Voor zover er niets anders wordt overeengekomen, moeten onze facturen na ontvangst van de waren binnen 30 dagen zonder enige aftrek worden betaald per wissel, overboeking of cheque. Bij voortijdige betaling wordt geen korting gegeven. Bij betalingsverzuim gerelateerd aan de factuurdatum wordt er volgens de Franse wet nr. 92.1442 van 31-12-92 enkel door het verzuimen van de betaaldatum een contractuele straf opgelegd, die anderhalve keer de wettelijke rente bedraagt zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Indien het geld via de juridische weg moet worden geïnd, is er bovenop het factuurbedrag ofwel een schadevergoeding ter hoogte van 10% van de verschuldigde som of, indien deze hoger zijn, de daadwerkelijk ontstane kosten verschuldigd bovenop de verzuimrente. De verkoper blijft wettelijk eigenaar van de geleverde waren totdat het aankoopbedrag volledig is voldaan.

ART.4:

Levertijden – De levertijden beginnen met de ontvangst van het door de klant ondertekende akkoord voor afdrukken vanaf de ontvangstdatum. Elke veroorzaakte vertraging, of het nu is omdat de klant de voorgeschreven documenten of het akkoord voor afdrukken niet op het overeengekomen tijdstip levert of omdat er sprake is van force majeur, leidt terecht tot verdere vertragingen. De levertijden dienen enkel ter informatie en zijn onder voorbehoud. In geval van vertraging heeft de koper niet het recht om van de koop af te zien, het aannemen van de waren te weigeren of schadevergoeding te eisen.

ART.5:

Transport en aanname van waren – De waren worden op kosten en voor risico van de ontvanger getransporteerd. Deze is verplicht om de toestand van de waren bij de levering te controleren. De waren moeten na afronding van de productie in hun geheel franco aan één adres worden geleverd. Een deels beschadigde levering geeft geen recht op het volledige afwijzen van de levering. Wij dragen geen verantwoording voor de levering. Als wij hiervoor direct of door de transportonderneming verantwoording overnemen, dan als gevolmachtigde. Het is dus de taak van de klant om de waren te verzekeren en af te zien van elk regresrecht. Mochten wij bij loonwerk verantwoordelijk zijn, kan de schadevergoeding in geen geval hoger zijn dan het bedrag van het door ons uitgevoerde werk; een eventuele vervanging van door de klant geleverd papier of karton is hiervan uitgesloten. Elke reclamatie moet om geldig te zijn binnen acht dagen na ontvangst van de waren schriftelijk gebeuren. Indien de waren zodanig beschadigd zijn dat dit binnen de boven genoemde termijn moet worden herkend en gemeld, worden ze, onder uitsluiting van om het even welke andere schadevergoeding, vervangen of weer in orde gemaakt, voor zover ons geen opzettelijke fout kan worden aangetoond.

ART.6:

Voorbereidend werk – Wij behouden het recht om alle op aanvraag uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden zoals schetsen, modellen, kleurendrukken, composities e.d. in rekening te stellen, als het project niet binnen een maand na het indienen van de werkzaamheden tot stand komt.

ART.7:

Auteurscorrecties – De auteurscorrecties, dus alle wijzigingen in het oorspronkelijke manuscript door de klant (offset, nabewerking bij folies, wachttijden aan de machine, nieuwe instelling …), zijn voor rekening van de klant en worden extra berekend. De klant moet ons alle kopieën en proefdrukken terugsturen waarop hij correcties of geen correcties heeft aangebracht. Deze elementen zijn van wezenlijk belang voor de controle van de facturen.

ART.8:

Akkoord voor afdrukken – Het ‘akkoord voor afdrukken’ ontbindt ons van de verantwoording en moet op grond van de controle zelf worden verleend. Wij verplichten ons om de controle met betrekking tot het ‘akkoord voor afdrukken’ nauwkeurig te lezen, maar nemen geen verantwoording voor fouten die door de klant over het hoofd werden gezien.

ART.9:

Drukken van het adres van onze website op het uitgevoerde werk – Wij behouden het recht om op het papier en karton dat wordt geleverd aan onze klanten het adres van onze website te drukken. Indien de klant hiertegen voorbehoud heeft, moet hij zijn opmerkingen of zijn tegenspraak schriftelijk per post of e-mail meedelen voor het ondertekenen van het ‘akkoord voor afdrukken’.

ART.10:

Aanschaf van papier of karton – Het papier of karton dat wordt gebruikt om de order uit te voeren, moet worden geselecteerd aan de hand van de getoonde monsters. Minieme verschillen in de schakering, de zuiverheid, de satinering, de dikte en het gewicht van het papier of karton en in de zuiverheid van de kleuren geven geen recht om het uitgevoerde werk te retourneren. Als wij het papier of karton niet aanschaffen, hebben wij bijgevolg ook geen rechtsverhouding met de leverancier en dragen wij geen verantwoording voor de keuze van een soort papier of karton waarvan de kwaliteit voor het betreffende werk eventueel niet geschikt is.

ART.11:

Magazijn – Alle soorten waren en diverse voorwerpen van klanten zoals drukvormen, folies, elektronische media, etsen, platen, waren, … … … die in onze ruimtes worden gedeponeerd, worden in onze ruimtes bewaard en van de kant van de eigenaar op eigen risico opgeslagen. Wij zijn ten opzichte van de voorwerpen die ons ter bewaring werden gegeven niet verplicht om er zorgvuldiger mee om te gaan dan het in onze vestiging gebruikelijk is. Bij voorwerpen van waarde waarvoor de eigenaar bijzondere veiligheidsmaatregelen wenst, is hij verplicht om van tevoren schriftelijk de waarde van het voorwerp mee te delen. De klanten moeten hun waren en voorwerpen in elke status, waarvan alleen zij zelf de waarde kennen, verzekeren. Van hun verzekeringsmaatschappij moeten zij een verklaring krijgen dat zij afziet van een wettelijke aanspraak ten opzichte van onze maatschappij, onze medewerkers, de eigenaars van onze magazijnen en hun onderaannemers.

ART.12:

Minder- en meerleveringsspeling – De klant is conform artikel 46 van de in de branche gebruikelijke regels (Usages Professionnels, vaste voorschriften voor de drukindustrie in Frankrijk, de vertaler) verplicht om een meerlevering aan te nemen en te betalen die afhankelijk van de omvang van de bestelling kan variëren tussen ± 2% en 10%.

ART.13:

Auteursrecht – Voor alle werkzaamheden die een creatieve activiteit van onze kant veronderstellen (in het bijzonder tekeningen, gravures, folies en alle soorten afbeeldingen, matrijzen, composities met speciale tekens …) blijven de auteursrechten van dit creatieve werk en vooral het recht op verveelvoudiging bij ons. Zij worden enkel in deze betekenis door een schriftelijke overeenkomst overgedragen aan de klant. De schriftelijke overeenkomst over de overdracht van de auteursrechten en vooral van het recht op verveelvoudiging moet uitdrukkelijk zijn. Het kan niet resulteren uit het feit dat de creatieve werkzaamheden in de order waren voorzien, noch dat zij onderdeel vormden van een bijzondere vergoeding en ten slotte ook niet daaruit dat het eigendom aan het auteursrechtelijke materiaal wordt overgedragen aan de klant.

ART.14:

Recht op verveelvoudiging – Het geven van een opdracht met betrekking tot de verveelvoudiging van een voorwerp dat onder de wettelijke bescherming van het artistieke eigendom valt, sluit van de kant van de klant de bevestiging in dat hij in het bezit is van een bestaand grafisch recht op verveelvoudiging. Hij moet ons dienovereenkomstig van rechtswege vrijwaren voor elke betwisting die te maken zou kunnen hebben met het recht op verveelvoudiging.

ART.15:

Eigendom van productiemiddelen – De productiemiddelen die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke afsluiting van de werkzaamheden blijven ons eigendom. Desondanks kan het eigendom van deze middelen op elk moment worden overgedragen op de klant door een uitdrukkelijke overeenkomst. Dit behoudens de bepalingen in artikel 16 van de schriftelijk vastgelegde in de branche gebruikelijke regels en onverlet latend de artikelen in samenhang met de opslag (artikel 606 en volgende van de in de branche gebruikelijke regels).

ART.16:

Intellectueel eigendom aan de inhoud van de website. Conform artikel L.111-1 van de Franse wet op het intellectuele eigendom kan geen tekst of bestanddeel van de website op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd, gewijzigd of verkocht.

ART.17:

Jurisdictie – Voor alle geschillen met betrekking tot de verkoop met gebruikmaking of het interpreteren van deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend de handelsrechtbank in Parijs (75.000) verantwoordelijk. Elke verveelvoudiging van deze Algemene Voorwaarden, ook in delen, is verboden.

CBS Verpakkingen – 155 rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS

Franse BV met een kapitaal van 15.000,00 € – Siren: 454 066 879 – Siret: 454 066 879 000 23
BTW-nummer: FR 64454066879

Opmerking van de vertaler: SIREN/SIRET: identificatienummers voor bedrijven (SIREN) en hun vestigingen (SIRET) in Frankrijk

 

© Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden.